مبارزه با بیماریها

تعداد بازدید:۲۷۱۰

معصومه ناصری

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۹-۰۴۵

 

 

ساناز هامونی

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۹-۰۴۵

 

 

عالیه غایبی

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۹-۰۴۵

 

 

گلی عبدی

مدرک تحصیلی: لیسانس روان شناسی بالینی

سمت: کارشناس بهداشت روان

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۹-۰۴۵

 

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۹